Studia magisterskie - Profil Menedżerski Studia licencjackie, magisterskie

Dostępne miasta: Radomsko

Profil Menedżerski*

Kompetentna kadra menedżerska to podstawa funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Zarządzanie organizacjami stanowi ofertę kształcenia dla osób z predyspozycjami kierowniczymi pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit; ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności czy też wielkość. Profil ten przygotowuje absolwentów do roli przedsiębiorcy lub też skutecznego działania na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Osoby aktualnie pełniące lub planujące zająć w przyszłości stanowisko menedżerskie w firmach lub instytucjach publicznych czy też zainteresowane wartościowym zaplanowaniem ścieżki kariery zawodowej, zdobędą tu umiejętności związane z rozwojem kompetencji menedżerskich i wykorzystaniem różnorodnych narzędzi potrzebnych do zwiększania efektywności oraz rozwoju organizacji. 

Wyróżnikiem profilu Menedżerskiego jest:

 • ukierunkowanie na holistyczne podejście do zarządzania współczesnymi organizacjami; proponowany układ zajęć nie koncentruje się na jednym, wybranym obszarze funkcjonowania organizacji, ale obejmuje całokształt działań realizowanych w i przez organizację; przyjęta zasada układu zajęć opiera się logice „od ogółu do szczegółu”, zakładającą najpierw koncentrację na problemach ogólnych i następnie przechodzenie do problemów szczegółowych;
 • osadzenie wykładanych treści programowych w praktyce życia gospodarczego, zapewniające zdobycie kompleksowej wiedzy w odniesieniu zarówno do teoretycznych, jak i empirycznych aspektach zarządzania;
 • zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i publicznych na wszystkich poziomach zarządzania (z uwzględnieniem najwyższego poziomu zarządzania), w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym;
 • zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających bogate doświadczenie akademickie i biznesowe oraz przez praktyków gospodarczych;
 • kluczowym zagadnieniem, wokół którego zbudowany program kształcenia modułu zarządzanie organizacjami jest zagadnienie  „jak organizować działalność zarządczą w organizacji ?”;
 • oferowany program pozwala na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych;
 • kompleksowe przygotowanie do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Celem kształcenia na profilu Menedżerskim jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych. W czasie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnorodnych zadań zarządczych i ról menedżerskich związanych z zarządzaniem podmiotami biznesowymi i publicznymi. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania oraz wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, jak również kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz rozwijają zainteresowania poznawcze oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych.

Studia na profilu Menedżerskim umożliwiają zdobycie wiedzy związanej z:

 • rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w organizacjach,
 • znajomością funkcjonowania współczesnych organizacji biznesowych i publicznych  w warunkach globalizacji gospodarki światowej,
 • umiejętnością projektowania systemów zarządzania organizacjami,
 • umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi,
 • posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnego typu organizacjach,
 • kształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. 

Moduł profilowy „Menedżerski” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich wszystkich rodzajów studiów.

Student w ramach profilu Menedżerskiego po I roku studiów ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego obejmującego swoją tematyką:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Przedsiębiorczość w sektorze MSP,
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Leadership w organizacji,
 • Kadry i płace.

Dlaczego warto?

 • Program profilu Menedżerskiego powstał w oparciu o oczekiwania pracodawców oraz potrzeby zgłaszane przez studentów i wykorzystuje nowoczesne formy nauczania m.in. w formie konwersatoriów i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na zastosowanie w praktyce koncepcji i modeli zarządzania organizacją.
 • Przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach i podmiotach sektora publicznego, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Studia na profilu umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacjami.
 • Wyróżniająca cechą programu kształcenia jest położenie nacisku na zajęcia o charakterze warsztatowym i konwersatoryjnym.
 • W trakcie studiów istnieje możliwość wzbogacenia wiedzy i doskonalenia umiejętności w ramach Koła Naukowego Przedsiębiorczości Rodzinnej, Koła Naukowego HR „Centrum Rozwoju Kompetencji”, przygotowania publikacji artykułów w „Przedsiębiorczości i Zarządzanie” oraz współorganizowania i uczestniczenia w organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk konferencjach naukowych: „Firmy Rodzinne” oraz „Zarządzanie Międzykulturowe (Intercultural Management Congress) ”.

Absolwenci profilu  Menedżerskiego  w trakcie studiów uzyskują kompetencje pozwalające zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w podmiotach biznesowych i publicznych:  przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, podmiotach ochrony zdrowia oraz własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów zarządzanie II stopnia o profilu  Menedżerskiego posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz metod i sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. W szczególności umiejętności związane z krytyczną analizą, interpretacją i oceną zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Dysponują kompetencjami do organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Absolwenci profilu Menedżerskiego  to potencjalni:

 • przedsiębiorcy,
 • członkowie zarządów przedsiębiorstw,
 • menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej,
 • menedżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego,
 • samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii,
 • specjaliści w obszarze organizacji i zarządzania,
 • specjaliści w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach organizacji gospodarczych, 
 • doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
 • menedżerów w działach HR
 • specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego , specjalistów w firmach consultingowych
 • samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadr w organizacji.

*Profil specjalnościowy na kierunku Zarządzanie

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Górnictwo, energetyka (oferta 2019/20)

Pedagogika (oferta 2018/19)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-oferta 2019/20

Logistyka (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)