Studia licencjackie - Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną Studia licencjackie, magisterskie

Dostępne miasta: Radomsko, Łódź, Bełchatów

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam Gogacz

Istotą tej specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, niezależnie od wieku, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Studia te przeznaczone są zatem dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia.

Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:

1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują.
2. Są dostosowane do rzeczywistości. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego.
4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty.
5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia.
7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne.
8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku. 
9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki.
10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach.

 

Wykładowcy-praktycy:

 • dr Waldemar Szymański – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Inspektor mgr Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi (doświadczony dowódca licznych operacji policyjnych i doświadczony manager)
 • Podpułkownik w st. spocz. mgr Cezary Łuczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta
 • Podinspektor mgr Arkadiusz Stawiarski – oficer Policji, psycholog, były wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, autor publikacji z zakresu psychologii i prawa. Zainteresowania zawodowe: psychologiczne symptomy dot. wiarygodności zeznań świadków
 • Nadkomisarz mgr Sławomir Szymański – wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, koordynator programu Profilaktyka a Ty, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej
 • Mgr Dariusz Nowak – doświadczony pedagog, wieloletni kurator sądowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi

Partnerzy kierunku:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
 • Zakład Karny w Garbalinie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
 • władze samorządowe i placówki oświatowe wszystkich szczebli

Współpraca obejmuje m.in.:

 • współorganizację przedsięwzięć profilaktycznych (kampanii profilaktycznych „Tydzień na rzecz bezpiecznego internetu”, „Superkampania Nie dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia” i in.);
 • współorganizację wydarzeń naukowych (konferencji naukowych i sympozjów);
 • badania społeczne w zakresie pedagogiki, profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i psychologii;
 • praktyki studenckie w jednostkach partnerskich.

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia. Studenci w toku studiów zyskują nie tylko przygotowanie teoretyczne i praktyczne przydatne w procesie rekrutacji do policji i służb mundurowych, ale także mają możliwość zdobycia certyfikatów podwyższających liczbę punktów w procesie doboru do służb, a potwierdzających uzyskanie umiejętności np. w zakresie samoobrony i sportów walki.

Wybrane zagadnienia i umiejętności:

 • Pedagogika ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza o systemie prawno – społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Poprawa sprawności fizycznej w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy blok zajęć z dziedziny umiejętności strzeleckich.
 • Podwyższenie kompetencji społecznych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenie projektów indywidualnych i grupowych.
 • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Górnictwo, energetyka (oferta 2019/20)

Pedagogika (oferta 2018/19)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-oferta 2019/20

Logistyka (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)