Studia licencjackie - Administracja Studia licencjackie, magisterskie

Dostępne miasta: Radomsko, Łódź, Bełchatów

Administracja

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat administracji
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Monika Bogucka-Felczak

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Specjalności:

 • Prawna obsługa biznesu Nowość!!!
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja ochrony środowiska Nowość!!!
 • Specjalność samorządowa
 • Administracja porządku publicznego

Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Wykładowcami na kierunku są wybitni specjaliści, m.in. sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
 • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
 • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
 • Absolwenci kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich

Wykładowcy – praktycy:

 • Prof. dr hab. Teresa Dębowska- Romanowska – sędzia Trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia NSA
 • Dr Waldemar Szymański – prokurator
 • Dr Paweł Sydor – sędzia
 • Dr Piotr Mikołajczyk – radca prawny
 • Dr Agnieszka Korzeniowska Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)
 • Dr Monika Bogucka- Felczak – członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

Wybrane zajęcia praktyczne:

 • warsztaty pisania pism procesowych
 • analiza orzecznictwa sądów
 • warsztaty prawa pracy (sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o pracę)
 • negocjacje i mediacje w administracji
 • warsztaty z zakresu kryminalistyki i kryminologii
 • rozprawa sądowa
 • e – administracja

Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej;
 • organach podatkowych;
 • działach administracyjnych sądów, prokuratury;
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych;
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych;
 • kancelariach prawnych.

Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „Administracja i zarządzanie publiczne” lub na kierunkach pokrewnych, np. Prawo.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Górnictwo, energetyka (oferta 2019/20)

Pedagogika (oferta 2018/19)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-oferta 2019/20

Logistyka (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)